Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych
Administratorem danych jest: Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych  GF BROKER  Sp. z o.o. , z siedzibą w Łodzi, 90-365 Łódź, ul. Tymienickiego 16 F lok. 12 zwane dale administratorem.

Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email  bbu@gfbroker.com.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • wykonywania zleconej administratorowi przez Panią/Pana usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego , w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy ( art 6 ust 1 lit. b RODO )
 • dochodzenia roszczeń  z umów ubezpieczenia zawartymi przez  Panią/Pana  za pośrednictwem administratora  -  podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,( art 6 ust 1 lit. f RODO )
 • w celu rozpatrywania reklamacji - podstawą prawną jest wypełnieni obowiązku prawnego ciążącego na administratorze   ( art 6 ust 1 lit. d RODO )
 • w celach archiwalnych -  podstawą prawną jest wypełnieni obowiązku prawnego ciążącego na administratorze   ( art 6 ust 1 lit. d RODO )
 • w celach marketingu własnych usług – podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych ( art 6 ust 1 lit. a RODO )


Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem administratora lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa oraz obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów o pośrednictwie ubezpieczeniowym a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umów ubezpieczenia.

Odbiorcy Danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione Zakładom Ubezpieczeń z którymi współpracujemy jako Pośrednik Ubezpieczeniowy.

Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora  do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.


Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji zleconej przez Panią/Pana administratorowi  usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego  – bez podania danych osobowych nie jest możliwe realizacja zleconej usługi.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Czy wiesz że...

 • Czy wiesz że...

  W roku 2020 w województwie łódzkim wybuchło 7164 pożarów z czego 35 to duże zdarzenia z wielomilionowymi stratami. W całej Polsce w 2020 roku było 128754 pożarów czyli 352 dziennie.

 • Cytat

  "Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej" Albert Enstein.

  "Ten który wie najwięcej, wie jak mało wie." Thomas Jefferson

  "Rozwój jest niemożliwy bez zmiany a ci, którzy nie potrafią zmienić swojego myślenia, nie potrafią zmienić niczego" - George Bernard Shaw