Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych
Administratorem danych jest: Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych  GF BROKER  Sp. z o.o. , z siedzibą w Łodzi, 90-365 Łódź, ul. Tymienickiego 16 F lok. 12 zwane dale administratorem.

Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email  bbu@gfbroker.com.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • wykonywania zleconej administratorowi przez Panią/Pana usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego , w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy ( art 6 ust 1 lit. b RODO )
 • dochodzenia roszczeń  z umów ubezpieczenia zawartymi przez  Panią/Pana  za pośrednictwem administratora  -  podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,( art 6 ust 1 lit. f RODO )
 • w celu rozpatrywania reklamacji - podstawą prawną jest wypełnieni obowiązku prawnego ciążącego na administratorze   ( art 6 ust 1 lit. d RODO )
 • w celach archiwalnych -  podstawą prawną jest wypełnieni obowiązku prawnego ciążącego na administratorze   ( art 6 ust 1 lit. d RODO )
 • w celach marketingu własnych usług – podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych ( art 6 ust 1 lit. a RODO )


Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem administratora lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa oraz obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów o pośrednictwie ubezpieczeniowym a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umów ubezpieczenia.

Odbiorcy Danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione Zakładom Ubezpieczeń z którymi współpracujemy jako Pośrednik Ubezpieczeniowy.

Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora  do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.


Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji zleconej przez Panią/Pana administratorowi  usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego  – bez podania danych osobowych nie jest możliwe realizacja zleconej usługi.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Czy wiesz że...

 • Czy wiesz że...

  Do września 2018 na terenie Polski zarejestrowano 55 280 wypadków przy pracy z czego 334 było śmiertelnych.

   

  W roku 2017 w województwie łódzkim wybuchło 6947 pożarów co oznacza prawie 20 dziennie.

 • Cytat

  "Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej" Albert Enstein.

  "Ten który wie najwięcej, wie jak mało wie." Thomas Jefferson